+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

Grozījumi Imigrācijas likumā stājās spēkā 01.01.2014.

Nelieli grozījumi pēdējā laika apspriestākajā Imigrācijas likumā klusi un nemanāmi ir stājušies spēkā 2014.gada 01.janvārī. 

Juridiskā biroja GERC LATVIA ieskats grozījumos, kas Saeimā pieņemti 2013.gada 5.decembrī:

1) Likumdevējs ir precīzi norādījis, cik daudz brīvai vietai ir jābūt pasē, lai pasi uzskatītu par ceļošanai Latvijā derīgu dokumentu. Ja iepriekš par derīgu pasi uzskatīja to, kurā bija „vieta vīzām”, tad tagad pase būs derīga ceļošanai Latvijā „ja tajā ir brīva vieta vismaz divām robežšķēršošanas atzīmēm vīzām paredzētajās lapās”. Papildus, atstājot spēkā Imigrācijas likuma 4.panta 1.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka pase ir derīga, ja tās derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz paredzēto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā vai citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā, ir radies jauns punkts 1.1, kurš nosaka to personu loku, kuras tomēr drīkst uzturēties Latvijā līdz pat pēdējai pasē norādītajai pases derīguma termiņa dienai. Ar praktiski nemanāmu un nekur īpaši neizdalītu piebildi „ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu, viņa ceļošanas dokumentam jābūt derīgam vismaz sešus mēnešus.” 

2) Visos negatīva lēmuma pieņemšanas gadījumos ir parādījušās ārzemnieka tiesības minēto lēmumu apstrīdēt. 

3) Ir grozīti Imigrācijas likuma panti, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām. Jēdziens „darba atļauja” ir aizstāts ar jēdzienu „tiesības uz nodarbinātību”, sadalot potenciālos darbiniekus divās kategorijās – personās, kurām tiesības uz nodarbinātību piešķir (ar ierobežojumiem) un personās, kuras var būt nodarbinātas bez ierobežojumiem un kurām nekāda atļauja nav vajadzīga. 

4) Ja agrāk dažādi izņēmumi bija iespējami saistībā ar „starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm, nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem”, tad pašreizējā likuma versija pieļauj atsauci arī uz „būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem”.  Par personīgu iemeslu varēs uzskatīt ārzemnieka tuva radinieka slimību, bet par profesionālu iemeslu – biznesa darījumu. 

5) No likuma ir izslēgti vārdi „valsts dienests”, ar to norādot, ka uzturēšanās atļauju varēs saņemt arī visi tie, kas ir „valsts dienestā”. Likumprojekta anotācijā Iekšlietu ministrija ir norādījusi, ka agrāk „Minētās normas tika ieviestas Imigrācijas likumā, prezumējot, ka ārzemnieks, kurš ir valsts dienestā, neuzturēsies Latvijas Republikā ar uzturēšanās atļauju, kā to līdz 2010.gada 1.jūlijam paredzēja Imigrācijas likums, bet gan turpinās darbu dienestā. Tagad, kad no Imigrācijas likuma ir izslēgta prasība ārzemniekiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju, nepārtraukti uzturēties Latvijas Republikā, kā arī, ievērojot to, ka dažādās valstīs jēdziena „valsts dienests” interpretācija ir atšķirīga un nav iespējams viennozīmīgi noteikt, vai persona uzskatāma par tādu, kura atrodas valsts dienestā, lietderīgi būtu attiecīgās normas no Imigrācijas likuma izslēgt.”

6) Likumdevējs beidzot ir precīzi norādījis, ka arī ārzemnieka laulātā bērniem (ne tikai paša ārzemnieka bērniem un kopīgajiem bērniem) ir tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju. 

 

Un tagad par galveno – likumdevējs ir veicis grozījumus arī ļoti būtiskos jautājumos:  

Ja vecajā Imigrācijas likuma versijā termiņuzturēšanās atļauju varēja pieprasīt „uz 5 gadiem, ja ir veikts ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā 35 000 eiro apmērā, pie nosacījuma, ka saimnieciskā gada laikā kopā valsts un pašvaldības budžetā kā nodokļus šī kompānija samaksās 28 000 eiro, tad tagad būs jārēķinās, ka kopīgajam nodokļu apjomam ir jābūt ne mazākam kā 40 000 eiro. Kā papildus ierobežojums – šādā kompānijā termiņuzturēšanās atļauju varēs pieprasīt ne vairāk kā trīs ārzemnieki. 

Absolūti negaidīts un nesaprotams brīnums arī pašiem Pilsonības un migrācijas lietu speciālistiem ir Imigrācijas likuma 23.panta 28.punkta b) daļa, kuras jaunā redakcija nosaka, ka termiņuzturēšanās atļauju varēs pieprasīt, ja pamatkapitālā būs ieguldīts „150 000 euro un tas veikts kapitālsabiedrībā, kura nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku un kuras gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus euro.”. Laikam lieki piebilst, ka Latvijā šādas kompānijas ir uz pirkstiem saskaitāmas. 

Arī pants par subordinēto aizdevumu, uz kā pamata varēja pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju, ir mainīts. 2013.gada 05.decembrī pieņemtajos grozījumos ir radies jauns termins „pakārtotas saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi”. Un ja šīs saistības ir ne mazāk kā 280 000 euro apmērā, tad ārvalstniekam ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 1.panta 59) punktu „pakārtotās saistības — saistības, kas kredītiestādei rodas no aizdevuma (neatkarīgi no noslēgtā darījuma veida) un kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kredītiestādi, aizdevējam dod tiesības atprasīt aizdevumu pirms termiņa tikai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā un tikai pēc visu citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, bet pirms akcionāru prasījumu apmierināšanas.”

Tomēr vissvarīgākie grozījumi Imigrācijas likumā, par kuriem Latvijā un tuvajās kaimiņvalstīs runā pēdējo pusgadu, nav pieņemti. Atgādinām, ka saskaņā ar pašreizējo Saeimas mājas lapā pieejamo informāciju, tuvāka sēde ir plānota 2014.gada 30.janvārī, kurā tad varētu atsākties diskusija par kardināliem grozījumiem Latvijas Republikas imigrācijas likumdošanā. 

 

Небольшие изменения в самом обсуждаемом сегодня в Латвии Законе об иммиграции тихо и незаметно вступили в силу 1 января 2014 года.
1) Законодатель четко указал, сколько свободного места должно быть в паспорте, чтобы паспорт можно было считать документом, годным для въезда в Латвию. Если ранее действительным считался паспорт, в котором было «место для виз», то сейчас паспорт будет действительным для въезда в Латвию «если в нем имеется свободное место как минимум для двух отметок пересечения границы на страницах, предназначенных для виз».
К оставшемуся в силе подпункту d пункта 1 четвертой статьи Закона об иммиграции, определяющему, что паспорт действителен, если срок его действия как минимум на три месяца превышает предполагаемый срок пребывания в Латвийской Республике или на территории стран-участниц Шенгенского соглашения, дополнительно появился новый пункт 1.1. Пункт 1.1. определяет круг тех людей, которые все-таки могут находиться в Латвии до последнего дня срока действия, указанного в паспорте. С практически незаметной и нигде особо не выделенной оговоркой «если иностранец запрашивает вид на жительство на время больше одного года и его проездной документ должен быть годен как минимум шесть месяцев».
2) Во всех случаях, при принятии отрицательного решения, у иностранца появилось право оспорить упомянутое решение.
3) Коснулись изменений те статьи Закона об иммиграции, которые связаны с трудовыми правоотношениями. Понятие «разрешение на труд» заменено на понятие «право на занятость», разделив потенциальных работников на две категории — лиц, которым занятость присваивают (с ограничениями) и лиц, которые могут быть трудоустроены без ограничений и которым никакое разрешение не нужно.
4) Если ранее некоторые исключения были возможны в связи с «международными правовыми нормами, интересами Латвийского государства, непреодолимой силой или гуманными соображениями», то нынешняя версия закона допускает также ссылку на «существенные личные или профессиональные причины». Личной причиной могут посчитать болезнь близкого родственника иностранца, а профессиональной причиной — деловую сделку.
5) Из закона исключено словосочетание «государственная служба», указывавшее, что вид на жительство смогут получить также все те, кто находится «на государственной службе». В аннотации законопроекта Министерство внутренних дел указало, что ранее «упомянутые нормы были введены в Закон об иммиграции, предполагая, что иностранец, который находится на государственной службе, не сможет находиться в Латвийской Республике с видом на жительство, как это предполагал Закон об иммиграции от 1 июля 2010 года, а будет продолжать службу. Теперь, когда из Закона об иммиграции исключено требование для иностранцев, получивших временный вид на жительство, непрерывно находиться в Латвийской Республике, а также, принимая во внимание то, что в некоторых странах интерпретация понятия «государственная служба» отличается, и невозможно однозначно определить, находится ли лицо на государственной службе, уместно бы было соответствующие нормы исключить из Закона об иммиграции».
6) Законодатель наконец-то точно указал, что также собственные дети супруга/супруги иностранца (не только собственные дети самого иностранца и их общие дети) имеют право получить временный вид на жительство.
И теперь о главном — законодатель произвел изменения также в очень важных вопросах:
В старой версии Закона об иммиграции временный вид на жительство можно было запросить «на 5 лет, если иностранец вложил в уставной капитал общества капитала 35 000 евро, с условием, что в течение хозяйственного года налогов в государственный бюджет и бюджет самоуправления данная компания заплатит в целом 28 000 евро». Тогда как теперь необходимо, чтобы общая сумма налогов была не меньше 40 000 евро. Дополнительное ограничение — в такой компании временный вид на жительство смогут запросить не более чем три иностранца.
Абсолютно неожиданным и непонятным чудом даже для самих специалистов по делам гражданства и миграции является часть b) 28 пункта 23 статьи Закона об иммиграции, новая редакция которого определяет, что временный вид на жительство можно запросить, если в уставной капитал будет вложено «150 000 евро, эта сумма будет вложена в общество капитала, которое нанимает более 50 работников, и годовой оборот или годовой баланс превышает 10 миллионов евро». Вероятно, лишним добавить, что в Латвии таких компаний можно по пальцам пересчитать.
Изменена также статья про субординированный займ, на основании которого можно было получить временный вид на жительство. В принятых 5 декабря 2013 года изменениях появился новый термин «подчиненные обязательства с кредитным учреждением Латвийской Республики». И если данные обязательства не меньше 280 000 евро, то иностранец имеет право претендовать на временный вид на жительство.
В соответствии с 59) пунктом первой статьи Закона о кредитных учреждениях Латвийской Республики «подчиненные обязательства — это обязательства, которые возникают у кредитного учреждения от займа (независимо от заключенного вида сделки) и которые, основываясь на заключенном договоре с кредитным учреждением, дают заимодателю право потребовать обратно займ досрочно только в случае неплатежеспособности или ликвидации кредитного учреждения, и только после удовлетворения требований всех остальных кредиторов, но до удовлетворения требований акционеров».

Однако самые важные изменения в Законе об иммиграции, о которых последние полгода говорят в Латвии и в ближайших соседних странах, не приняты.
Напоминаем, что в соответствие с нынешней информацией, доступной на домашней странице Сейма, ближайшее заседание запланировано на 30 января 2014 года, на нем может возобновиться дискуссия о кардинальных изменениях в иммиграционном законодательстве Латвийской Республики.
...